Lasteaiatasud

Toidukulud

Lapsevanem tasub lapse toidukulu kolme söögikorra – hommikusöögi, lõunasöögi ja õhtuoote eest. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.

Kui laps puudub, tuleb lasteasutust sellest teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 14.00-ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.

Toidupäeva maksumus:

Tartu Lasteaia Sirel toidupäeva maksumus alates 01.11.2020.a. on 1,70 eurot:

h/söök: 0,40 eurot
lõuna:  0,90 eurot
oode: 0,40 eurot

Kinnitatud  asutuse direktori käskkirjaga 23.10.2020 nr 84.
Toidupäeva maksumus on  kooskõlastatud lasteaia hoolekogu koosoleku otsusega (protokoll 07.10.2020 nr 1)

Kohatasu

Alates 01. jaanuarist 2021 peab  lapsevanem tasuma 14% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast  ühe lapse kohta kuus (kogu aasta).

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on perioodil
01.01. – 31.12.2021  81 eurot.

 

Soodustused

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

Lasteaiakohatasu vabastus

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016a määrus nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”