Ajalugu

Tartu Lasteaed Sirel asutati 1957 aastal. Lasteaed töötas sõjaväetehase töötajate lastele “Postkast-32” ehitatuna. Lasteaia hoonete kompleks koosnes kahest hoonest: põhihoonest, kus asusid kaks rühmaruumi koos administratsiooni ruumidega ning abihoonest abiruumide ja ametikorteriga. Tollal oli lasteaia nimekirjas 50 last. Tulles vastu tehase töötajate suurele nõudmisele lasteaiakohtade järgi avati 1965/1966. aastal endises klubihoones aadressil Puiestee 17 kolmas rühm.

1966. a. sai lasteaia nimeks “Tartu Kontrollaparatuuri Tehase lasteaed nr.16“. Aastatel 1966-1992 tegutses lasteaed 93 kasvandikuga kolmes hoones kolme rühmaga. Lasteaed töötas Tartu Kontrollaparatuuri Tehase osana. 1992. aasta suvel olukord muutus. Tehas pandi kinni ja koos tehasega suleti ka lasteaed. Juhtkonna otsusega kavandati lasteaed asutusena likvideerida ning ruumid ümber ehitada baariks.

1993. aasta jaanuaris läks lasteaed Tartu Linna Haridusosakonna alluvusse nimega Tartu 16. lasteaed ja taasavati põhihoones Lubja 14 kahes rühmas 48 kasvandikuga. Lasteaed säilis vene õppekeelega asutusena, tööle asusid ka endised asutuse töötajad koos juhatajaga.

1996. aastal külastas lasteaeda Saksamaa ettevõtja hr Karl Hans Hebrok ja pakkus oma abi lasteaia hoonete renoveerimisel. Aastatel 1996-1998 sai tänu temale renoveeritud täies ulatuses lasteaia peahoone. Aastatel 2003-2004 ehitati senise abihoone asemele lasteaia töötajate algatusel ja linnavalitsuse ning sponsori abiga uus maja, kus 2004 suvel valmisid ruumid sõimerühmale ja lisaruumid õppetööks.

1999. aastal kinnitati asutuse nimeks Tartu Lasteaed Sirel.

2003. aasta kevadel läbis Tartu Lasteaed Sirel Riikliku Järelvalve kontrolli ja sai 11. novembril 2003 koolitusloa.

1. septembrist 2004 töötas lasteaias kaks vene õppekeelega rühma ja üks eesti õppekeelega sõimerühm.

Alates 1. septembrist 2005 töötab lasteaias üks vene- ja kaks eesti õppekeelega liitrühma.

Alates 1. september 2009 töötab lasteaias Liblikate rühm sobitusrühmana.

Alates 1. september.2014 on lasteaed Sirel eesti õppekeelega lasteaed.