ÜRITUSED

 

Õppeaasta temaatika 2017.-2018. aastal: “EESTIMAA – SADA NÄGU!“


Üldeesmärgid:


1. K
oostöös õpetajate, lastevanematega ning erispetsialistidega on tagatud lastele eakohane õpi- ja mängukeskkond, mis lähtub laste individuaalsusest ja vajadusest.

2. Et ei tekiks lasteaia kiusamist, on kasvatuse tulemusena ennast ja teisi austav laps, kes suhtub mõistvalt rühmakaaslastesse, on abivalmis ning sõbrustab kõigi rühmakaaslastega.
3. Et lapsel kujuneks austus pere, kodu ja kodumaa ees, kuulab, vaatab, uurib ja loeb laps koos rühmakaaslastega erinevaid eakohaseid lasteraamatuid/filme/osaleb/võtab osa temaatilistest ühisüritustest.

Õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid 2017.-2018. õppeaastal:

I Laps õpib ja saab kogemusi läbi mängu ja ühistegevuse:
  • Läbi eakohase rollimängu, loov- ja meeskonnatöö, suulise eneseväljenduse ja oma hobidega tegelemise areneb lapses enesekindlus ja iseloom.

  • Rühmades jätkatakse tööd väärtuskasvatuse metoodika rakendamisega. Seekord on lähtekohaks kodu ja kultuur.

  • Jätkuvad sotsiaalsete oskuste arendamise projektid „Vanasõnade hoidised“ ja „ Kiusamisest vaba lasteaed“

  • I Eesmärk õppe- ja kasvatustöös: Igapäevastes tegevustes rakendatakse regulaarselt mängumetoodikat. Põhirõhk väärtuskasvatusele läbi loov- ja ühismängude.


II Laps soovib uurida ja teada saada:
 Eesmärk: läbi loovtegevuse ja rollimängude areneb lapses huvi oma tunnete ja teda ümbritseva keskkonna vastu. III Lapsevanem on koostööpartner:

Eesmärk: Hooliv ja tulemuslik kodu ja lasteaia vaheline koostöö.

 

Ürituste kava

 

Eesmärk

Aeg ja tegevused

Tere, Lasteaed!
Informatsiooni vahetamine ja jagamine vanematele laste arengu kohta. Laps tutvub liiklusohutusega

 

Looduse vigurid
Lapsed tutvuvad sügisnäituse ekspositsioonidega

Liigume ohutult!

Laps tunneb rõõmu sportimisest ja tervislikust eluviisist
Mihklinädal

Laps tutvub rahvakalendri tähtpäevaga ja selle traditsioonidega

Laps tunneb rõõmu osaledes ühisürituses

 

05.09 Tere, Lasteaed
5.-09.09 Vanavanemate teemaline nädal rühmades

19.-23.09 „Looduse tembud“ sügisandide näitus
* Rühmades lastevanemate koosolekud
21.09 mihklilaat (saju korral paviljonis)
* Ülemajaline spordiüritus õuealal

22.09 SÜGISE ALGUS

Õppekäigud lähisümbruse parkidesse.

29.09 Mihklipäev

Tere, kuldne Sügis!
Laste arengu hindamised,

kooliminevatele lastele  joonistustesti läbiviimine:

Saada ülevaade lapse arengust õppeaasta algusel.

3.-9.10 leivateemaline nädal rühmades (võileibade valmistamine)
5.10 ÕPETAJATE PÄEV
Ümarlaud  kooliõpetajatega
12.10 liiklusteemaline õueüritus (Lõvi Leo ja politseinikud)

14.10 kolletamise päev
* liikluskasvatuse täiendkoolitus pedagoogidele
Rühmade pildistamine
27.10 kaisukaru päev
* Perevestlused lastevanematega

* I koolivalmiduse joonistustesti tegemine


Laps saab toreda elamuse uurides ja maitstes erinevaid leivatooteid, leivataigna tegemisest ja koduleiva söömisest.

 

Arenguvestlused uute laste vanematega: tutvuda lapse perega, pere ootustega lasteaialt.

 

 

Vestlused leiva tähtusest, kööki külastamine.

Võileivade valistamine.

Suur näitus koostöös lastevanematega valmistatud erinevates tehnikates töödest sügisandidest

 

 

Õppekäigud loodusesse, jõe äärde, hilissügisesse parki

Leivanädal - Eesti leib
Laps oskab väärtustada leiba

Looduse suur maalritöö
Lapsed valmistavad oma kogemuste põhjal vabas tehnikas pildi sügisest.

Ilmaavatlused, õppekäigud

Loodus valmistub talveks
Informatsiooni edastamine  vanemale lapse arengu kohta

Head kombed
Austus esivanavanemate vastu.

Laps tunneb rõõmu osaledes ühisüritusel

Laps tutvub rahvakalendri tähtpäevadega ja selle kommetega

Laps veedab aega oma perega
Mardipäev ja rahvakombed. Laps tähistab Mardipäeva
Tahan olla ja olen terve laps
Kadril küüned külmetavad..

Laps tähistab kadripäeva

Laps tutvub rahvakalendri tähtpäevadega ja selle kommetega

02.11Hingedepäev rühmades
1.-4.11 Terviseedenduslikud üritused rühmades (salatite tegemine)
* Arenguvestlused uute laste vanematega: tutvuda lapse perega, pere ootustega lasteaialt

7. - 11. Isadepäeva  pereüritused rühmades
* 7-11. Poiste nädal
 (isad tutvustavad oma ametit).
24.11 Tartu linna lasteaedade spordipäev
21.-25 kadriteemaline nädal rühmades
28.11 ESIMENE ADVENT

 

 

27.11 Esimese advendiküünla süütamine rühmades ja mänguhommik 
21.- 25.11 lasteaia ja rühmade kaunistamine koos lastega jõuludeks

25.11 Kadripäev

Päkapikud loevad jutte

Laps tutvub euroopa kultuuri kommete ja tähtpäevadega

Laps tutvub euroopa kultuuri kommete ja tähtpäevadega
Päkapikkude töötuba Laps tutvub euroopa kultuuri kommete ja tähtpäevadega
Jõudnud jõulud

Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest ja rühma kaunistamisest

Lapsed tunnevad rõõmu koostegutsemisest rühmakaaslastega ja  õpetajaga ja vanematega

* Koolieelikute käik Raekoja platsi jõulukuuse juurde
5.12 TEINE ADVENT, mänguhommik,
jõulujuttude lugemine
Õpetajad koos lastega kaunistavad rühma jõuludeks.

Lapsed valmistavad õpetaja juhendamisel jõulukaarte.
*Piparkoogihommikud (sõimedele)

12.12 KOLMANDA ADVENDI hommik, jõulujuttude lugemine
19.12 NELJAS ADVENT advendi hommik, jõulujuttude lugemine
12.-16.12 Päkapikunäitus koridoris (perede valmistatud
)
21.12 TALVE algus
 

Päkapikul kiired päevad
Lapsed tunnevad rõõmu koostegutsemisest vanematega

Laps tunneb rõõmu piparkookide küpsetamisest

Laps tunneb rõõmu esinemisest

 

 Piparkookide küpsetamine, jõulupidudeks valmistamine.

19.-22.12 rühmade jõulupeod

 

Aastaring. Talvine ilm

Laps jätab hüvasti jõulupuuga. Tunneb rõõmu talverõõmudest.
Tunneb ja eristab erinevaid ilmanähtusi

Hüvastijätt jõuludega

6.01.2017 Kolmekuningapäeva teemaline õueüritus

* Õppekäigud lähiümbrusse, ilma vaatlus
14.01 Taliharjapäev
16.-20.01 piimateemaline nädal (piimatoitude tutvustus)
17.01 Tõnisepäev
21.01 Ülemaailmne kallistamispäev

Rühmasisesed üritused
* Külalisetendus 
 

Lapsed õpivad empaatiavõimet läbi ülemaailmse kallistamise päeva

 

Ohutud talverõõmud

Laps tutvub ja kinnistab ohutu liiklemise ja käitumisreegleid

Meie sõbrad kuu ja päike

Lapsed saavad toreda elamuse  Lillemaja külastamisest.

Kalli-pallid
 

Talvetrall
Lapsed tunnevad rõõmu talve rõõmudest, tervislikust eluviisist , sportimisest jne.

2.02 Küünlapäeva tähistamine ja selle kombestikuga tutvustamine (erinevad dekoratiivküünlad)
28.02 Vastlapäev, ülemajaline õueüritus

 

Sõbranädal.

Lapsed tunnevad rõõmu küpsisetordi tegemisest.

13.-17. Sõbrapäeva tähistamine.

(Sõbrapäeva tordi ja kaartide tegemine koos lastega)

22.02. Väljasõit koos lastevanematega Kuperjanovi  jalaväe pataljoni

23.02 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktus terve lasteaiale

 

27.02.-03.03.Vene kultuuri nädal

 

 

Laps tutvub vene rahva kultuuri ja kommetega

Laps mõistab teisi kultuure ja kombeid.

 

 

Eestimaa on ilus

Laps tunneb uhkust oma kodumaa üle

Maailm on nii põnev ja vahva...
 

 Tutvumine muusikutega- kitarr, saksofon, laulja

Tüdrukute nädal

Laps tutvub rahvakalendri tähtpäevaga ja selle kommetega

06.-10.03. Tüdrukute nädal (emade elukutsed)
08.03 naistepäev

 

13.-17.03 Loovtööde näitus – „Minu lemmik raamatu tegelane“ (perede meisterdus)
09.03Kohtumine laste kirjanikuga

Heiki Viilepiga

14.03. Emakeelepäeva üritus – kostümeeritud tegelane eesti lastekirjandusest .

15.03. Raamatukogu külastamine./

Liblikate rühm

15.03. Soome keele instituudi külastamine. /  Lepatriinude rühm

20.03 KEVADE algus
23.03 õpetajate näiterühm esineb lastele näidendi

 „Kelle mina see on?“

Emakeel
Laps tunneb eduelamust omavalmistatud pildi, jutu või luuletuse üle, mis läheb rühmaraamatusse.

Laste sõbrad -raamatud

Laps tunneb uhkust oma keele üle

Lapsed tutvuvad muinasjuttudega (kuulavad, joonistavad, voolivad, dramatiseerivad)

Mängime teatrit

Lapsed saavad teatri elamuse
Laps tutvub rahvakalendri tähtpäevaga ja selle kommetega

Elukutsed

Lapsed tutvuvad elukutsetega

Kirjanik

Kokk

Lilleseadja

Müüja

Arst

 

Laste kooliküpsuse hindamine

Kevadine joonistustest

Laste arengu hindamine

3.04 ülemajaline naljapäev
* Kooliküpsuse hindamine
* Külalisteater

* Ümarlaud  kooliõpetajatega

* Arenguvestlused kooliminejate laste vanematega

24.-28.04 Keskkonnateemaline talgunädal „Teeme ära!“

30.04. volbriteemaline spordipäev õues

 

Õppekäigud loodusesse, jõe äärde.

 

 

Sireli igaaastased olümpiapäevad

Võlbrinõidade suur pidu

Informatsiooni edastamine  vanemale lapse arengu kohta ning soovitusi kooli valikuks

Kevadine koolivalmidusseminar

Naljanädal

Laps tunneb rõõmu  naljadest ja naljatamisest

Loodus ärkab

Laps teab, et loodust tuleb hoida

 

Spordirõõmud

Laps tunneb rõõmu sportimisest.

Nõiad ja võlurid

Laps tutvub võlumaailmaga

Kullast kallim ema

Laps julgeb ja tahab esineda

8.-12.05 Emadepäeva  üritused rühmades
*Õppekäigud lähiümbruses, jõe ääres, pargis ja  staadionil
* Kevadised  lastevanemate koosolekud.

* Kevadpeod

Koolisaatmispidu Lepatriinude rühmas
01.06 Piknik lastekaitsepäeva  puhul

 

Kevad meie hinges

Laps tunneb rõõmu loodusest ja ümbritsevast maailmast