Lugupeetud Sireli Lasteaia Lapsed ja Lastevanemad!

 Ilusat, loomingulist ja teguderohket uut 2017-2018 õppeaastat!

 

Loodame, et meie lasteaia väärtused

leiavad vastukaja Teie südametes ja teevad meeldivaks meievahelise koostöö! 

S- sõprus ja sõbralikkus

 

Oleme loonud lasteaias sõbralikku ja hubase õhkkonna laste, lastevanemate, ning lasteaia kõigi töötajate jaoks. Väärtustame sõprust, hoolivust, tolerantsust, traditsioone, oma ja teiste rahvaste kultuuri.

 

I- individuaalsus ja omanäolisus individuaalsusega  arvestamine

 

Õppimine ja kasvamine lasteaias on üheaegselt nii arenguliselt kui individuaalselt lastele sobiv.

Lasteaed väärtustab lapse individuaalset arengut. Iga laps on eriline ning erinevate vajadustega. Arvestame lapse päritolu, võimeid ja soove. Peame oluliseks lapse toetamist, mõistmist ja aktsepteerimist täiskasvanute ja teiste laste poolt.

R- rõõm ja mängulisus

Lasteaias on olulisel kohal mäng, mis pakub rõõmu nii lastele, kui ka täiskasvanutele. Tunneme rõõmu koostööst meie mõttekaaslastega, asutuse edusammudest.

E- elamusrohkus ja elukestev õppimine

 

Oleme teadlikud muutuste vajadusest ja peame nendega sammu. Lasteaed tunnustab nii laste kui personali elukestva arengu põhimõtet. Oluliseks peame personali terviklikku arengut, sest vaid tasakaalus ja eneseteadlik täiskasvanu saab olla parim eeskuju väikesele lapsele.

 

L- loovus

Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas....

Üks osa õppe-ja kasvatustööst on suunatud  lapsevanemate töö väärtustamisele ja

 

ümbritseva maailmaga tutvumisele „kättesaadavuse“  alusel.

 

Selleks  korraldatakse lastele palju huvitavaid üritusi, kuhu kutsutakse erinevatel erialadel töötavaid lapsevanemaid, vanavanemaid

  

ning käiakse koos lastega vanemate töökohtades nende tööga tutvumas.

 

 

Laste igakülgse arengu toetamisel peetakse oluliseks ühistel väärtustel põhinevat meeskonnatööd.

 

Väikeses lasteaias on iga asutuse töötaja lapsele sõber ja usaldusväärne, heatahtlik juhendaja. 

 

Lapsevanemate kaasamine laste arendamisse ja õppimisse võimaldab lasteaias õpitul ja omandatul kanduda kodukeskkonda ja

 

vastupidi.

 

Asutuse pedagoogid ja spetsialist analüüsivad ja dokumenteerivad järjepidevalt lapse arengutulemusi (lapse arengumapp) ning nende

 

alusel koostatakse õppe-ja kasvatustegevuste planeerimine ja läbiviimine.

 

Täname Teid  usalduse  eest.

 Lugupidamisega

Tartu Sireli Lasteaia töötajad 

AMETLIK INFO

 

Suured ja väikesed "Sirelid" tervitavad uusi Mesimummude sõimerühma mängukaaslasi ja soovivad neid  rahuliku sisseelamist. Meil on hea olla.

Koolieelsete lasteasutustega seotud lingid

Kasulikke linke lastevanematele ja õpetajatele:

Huvitavaid linke lastele: