Kodukord

 

 

 

 

 

TARTU LASTEAED SIREL KODUKORD

 

1. Üldsätted.
1.1. Tartu Lasteaia Sirel kodukorra järgimine on kohustuslik lastele, lastevanematele ja lasteasutuse töötajatele.
1.2. Tartu Lasteaed Sirel tegutseb vastavalt Koolieelse Lasteasutuse seaduses sätestatud nõuetele, kus  
lasteaia tegutsemise aluseks on päevakava. Lasteasutuses järgitakse töötajate ametijuhendeid,  kohaliku omavalitsuse määrusi ja lasteaia põhimäärust.
1.3. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja
       proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
1.4. Tartu Lasteaia Sirel kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehe
 ja rühmade infostendidel.
1.5. Tartu Lasteaia Sirel kodukorras käsitletakse:
1.5.1. Lastevanemate teavitamise kord;
1.5.2. Lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest;
1.5.3. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordadele 
   reageerimine, meetmete rakendamise ja juhtumite lahendamise kord;
1.5.4. Nõuded lapse käitumisele lasteasutuses;
1.5.5. Lapsevanema käitumine lasteasutuses;
1.5.6. Lasteaia töötaja käitumine;
1.5.7. Lasteaia töökorraldus pühade-eelsel ajal ja suvekuu

 

2. Lastevanemate teavitamise kord.

2.1. Lapsevanem saab Infot  rühmaõpetajalt ja rühmade infostendidelt.

2.2. Hoolekogu koosolekute otsustest teavitatakse lapsevanemaid läbi rühma hoolekogu esindaja, kes edastab info rühma listi.

2.3. Personaalset infot saadetakse lastevanematele e-posti või posti kaudu (maksekorraldused,   võlgnevuse meeldetuletamine ja muud).  Vajadusel võetakse ühendust telefoni teel.
2.4. Teave loetakse vanemale kättetoimetatuks ka siis, kui lapsevanem ei anna tagasisidet.

2.5. Vastavalt vajadusele, on lasteaia direktoril õigus teha muudatusi lasteasutuse struktuuris, töökorralduses (suvekuudel, õpetajate puhkuse või haigestumisel, koolivaheaegadel, pühade-eelsetel päevadel).
2.6. Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt remonditööde või laste vähesuse tõttu suletud kuni üks
kuu. Vajadusel garanteerib lasteaed perele koha asenduslasteaias.


3. Lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest.

3.1. Vanem teavitab lapse puudumisest (või hilinemisest) esimesel päeva kella 14.00, arvestatakse laps toidult maha järgmisel  päeval.

Puudumisest teavitamisel sama päeva hommikul  hiljemalt kell 9-ks, tuleb sama päeva hommikusöögi eest tasuda, lõuna-ja õhtuoode arvestatakse maha.

Kui vanem hilineb  teatamisega  või ei teavita lasteasutust üldse, arvestatakse toidupäeva maksumus  toidukulu hulka.

Lapse puudumisest  palume teavitada õpetajat rühma mobiilile või lasteaia üldtelefoni numbrile 7 361 597; 7 361 595.

Lasteaia e-maili aadress: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

4. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordadele reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise kord

4.1. Laste ja töötajate vaimset turvalusust ohustavate olukordade (kõrgendatud hääletooni või 

 sõimusõnade kasutamine, mõnitamine, solvamine, ebavõrdne kohtlemine, laimamine) tekkimis korral pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi  lahendamine. Juhtumi edasi andmine on lubatud ka sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.

4.2. Väikelaste tervise ja ohutuse huvides täiskasvanutel ja lastel on jalgratastega sõitmine
        lasteaia õuealal keelatud.

4.3. Lapsi ja töötajaid füüsiliselt ohustavatest olukordadest ja esemetest (laste elu ja tervist ohustavad esemed õuealal või ruumides esinevate vahendite rikked, jms) tuleb koheselt teavitada asutuse majandusjuhatajat või direktorit.  

 

 5. Nõuded lapse käitumisele lasteasutuses

5.1. Lasteaia rühmades kehtestatakse koostöös laste- ja lastevanematega ühtne käitumisreeglistik.

5.2. Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest ning riikliku õppekava  oodatavatest tulemustest.

5.3. Laps käitub eakohaselt – st laps kuuletub ja reageerib täiskasvanute palvetele ja       korraldustele, ei põhjusta oma käitumisega teistele füüsilist ja vaimset kahju, osaleb õppetegevustes, on sõbralik ja arvestab rühmakaaslastega ning lasteasutuse personaliga.

5.4. Lasteaia esmakordselt tulnud laps vajab uues keskkonnas kohanemiseks aega. Esimesel nädalal võiks laps lasteaias viibida poole päeva kaupa.

 

  6. Lapsevanema käitumine lasteasutuses

6.1. Lapse toomisel peab vanem või tema seaduslik esindaja andma lapse otseselt üle rühma õpetajale. Kui lapsele tuleb järele teine isik, siis on lapsevanem kohustatud teavitama sellest rühmõpetajat (isiku ees- ja perekonnanimi). Laps peab seda inimest tundma.
Õuesoleku ajal, last ära viies, lapsevanem on kohustatud teavitama isiklikult rühmaõpetajat 
lapse lahkumisest.

6.2. Lapsevanem teatab rühmaõpetajatele oma õige koduse aadressi ja telefoninumbri kuna lapsevanem peab olema kättesaadav (nt lapse haigestumise korral).

6.3. Lapsevanemal on õigus tuua oma laps kollektiivi talle sobival ajal, ent ta peab 
arvestama lasteaia päevakavaga. Jõudes lasteaeda enne kella 9.00, sulandub laps rahulikult 
rühma tegevusse (nt hommikuringi), ega häiri rühmakaaslaste tegevust.

6.4. Lapsevanem toob lasteaeda puhta ja terve lapse. Lapse riided on puhtad ja terved (üleriiete 
 lukud on terved ja riietel on nööbid ees).

6.5. Kohakasutamise lepingu lõpetamisest teatab lapsevanem lasteaia direktorit vähemalt 1 nädal ette, esitades kirjaliku lahkumisavalduse. Tagantjärele kirjutatud lahkumisavaldus ei vabasta kohamaksu tasumise kohustusest.

6.6. Laste isiklike mänguasjade kaasavõtmise rühma reguleerivad rühma sisekorrareeglid. Lasteaias on lubatud  mänguasjapäev. Lapse isiklike mänguasjade purunemise eest õpetaja ei vastuta.
  6.7. Isiklike pehmete mänguasjade toomine lasteaeda ei ole soovitatav hügieenilistel 
 kaalutlustel.
  6.8. Laste kärusid, kelke ja jalgrattaid lasteaia koridorides ruumi vähesuse tõttu hoida
ei ole võimalik.
  6.9. Lapsevanem valib ise oma lapse toidukordade arvu, esitades kirjaliku avalduse direktori 
nimele ja teavitades sellest rühma õpetajaid.  Lapse toidukordi saab muuta vähemalt nädalase 
etteteatamisega.

6.10. Tartu Lasteaed Sirel on avatud kell 07.00 – 18.00 ning õpetaja tööaeg algab kell 07.00 ja lõpeb kell 18.00. Lapsevanem või lapse hooldaja tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 17.45, et jõuaks last kojuminekuks riietada.

6.11. Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiatasu 20. kalendri kuupäevaks.Võlgnevuse   korral on õpetajal õigus nõuda lapsevanemalt makset tõendavat dokumenti. 

Kooliminevate laste suvekuude tasu tuleb maksta eelneva kuu 25. kuupäevaks.

6.12. Lasteaia direktoril on õigus kustutada lapse nimi lasteaia nimekirjast juhul, kui lapsevanem jääb lasteaiale võlgu vähemalt kahe kuu eest.


7. Lasteaia töötaja käitumine lasteasutuses
 
7.1. Lasteaia töötaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud EV Töölepinguseadusega. Lasteaia töötaja  töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, mistõttu nõuab see antud isikutelt head pingetaluvust ja suhtlemisoskust. Oluline on vaimse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
 7.2. Lasteaia õpetaja peamised töövahendid on õpi- ja mänguvahendid.
 7.3. Lasteaia töötaja igapäevatöös on olulised ennastjuhtivus, koostöövõime, ausus, enesekindlus,
vastutustundlikkus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime ning isiklikust hügieenist 
kinnipidamine ja positiivsus.
 7.4. Lasteaia töötaja tagab lapsele füüsiliselt ja vaimselt turvalise õpikeskkonna ja kujundab seda 
vastavalt lapse arengulistele iseärasustele, vajadustele ja õpieesmärkidele ning tervisekaitse 
nõuetele.
 7.5. Lasteaia töötaja järgib organisatsioonis kokkulepitud väärtusi ja reegleid; töötab koostöös laste ja lastevanematega välja rühma reeglid, rakendab neid kindlalt igapäevatöös ning paigutab neid rühmas nähtavale kohale.

7.6. Töötaja osaleb lasteaia õpikeskkonna arendamises, tehes koostööd lasteaia teiste töötajatega.
7.7. Lasteaia töötaja analüüsib regulaarselt oma tööd ja selle tulemusena muudab oma lähenemist ja
tegutsemist, rakendab enesetäiendustel / koolitustel saadud teadmisi ja oskusi igapäevatöös.
7.8. Suheldes, aktsepteerib inimeste erinevusi, näitab üles austust ja hoolivust, seab esikohale
lapsed, väärtustab koostööd, töötab tõhusalt nii üksikisikute kui meeskonnas.
7.9. Lasteaia töötaja loob positiivse töö õhkkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele

 7.10. Lasteaia töötaja märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi enesearenduseks, muutustele reageerib paindlikult. 

7.11. Mobiiltelefone kasutatakse tööaja sees „hääletu „  režiimiga ning ainult põhjendatud asjaoludel.

   8.
Lasteaia töökorraldus pühade-eelsel ajal ja suvekuudel.

8.1. Vastavalt EV Töölepinguseadusele §53 on kõigil kodanikel lühendatud tööpäev kolme
          tunni
võrra:

  • enne Uusaastat                                  (01.01)
  • Eesti Vabariigi aastapäeva                  (24.02)
  • Võidupüha                                          (23.06)
  • Jõululaupäeva                                     (24.12)

Pühade eelsel ja pühadejärgsel ajal, liidetakse vajadusel rühmad kokku ning moodustatakse valverühmad, mis töötavad lasteaia tavalise lahtiolekuaja järgi: 07.00-18.00.
Suvisel perioodil (enamus lastevanemate ja asutuse pedagoogide puhkusteajal), töötavad  
lasteasutuses liitrühmad. Vajadusel, (vastavalt lapsevanema poolt esitatud avalduse alusel), 
leitakse lapsele asenduskoht teises lasteaias.


Lasteaia kodukord on kinnitatud 27.08.2015  pedagoogilisel nõukogul ja heaks kiidetud 27.08.2015 hoolekogu koosolekul